Algemene voorwaarden

WEBnDESIGN voor Lemmensbuffel BA
1. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene verkoopsvoorwaarden, zelfs indien er in zijn opdracht of bestelling andere voorwaarden staan.
2. Prijzen welke door Lemmensbuffel Bvba in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve
prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 30 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door Lemmensbuffel Bvba meegedeeld met het oog op
dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties.
3. De door Lemmensbuffel Bvba opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.
4. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 20 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de
diensten te worden bekendgemaakt aan Lemmensbuffel Bvba en dit kan per mail.
5. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan
geschreven protest van een factuur binnen de 20 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen,
producten en diensten in.
6. Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van
rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 2 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige
betaling door de klant geeft Lemmensbuffel Bvba tevens het recht om de website offline te plaatsen. Bij het terug online plaatsen van de website worden 150 € administratieve kosten gerekend. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via
gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de klant.
7. Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Lemmensbuffel Bvba, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen
door Lemmensbuffel Bvba tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Lemmensbuffel Bvba toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de
klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: tom@lemmensbuffel.be. De klant kan zijn persoonsgegevens
raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot tom@lemmensbuffel.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens
overgemaakt aan derden. Lemmensbuffel Bvba behoudt zich het recht voor om deze privacy regeling ten allen tijde aan te passen en dit conform de GDPR wetgeving van 25 mei 2018 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
8. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de Klant aan Lemmensbuffel Bvba worden meegedeeld.
9. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden
ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Lemmensbuffel Bvba en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij
Lemmensbuffel Bvba of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
10. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen
doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of aan de klant opgelegd.
11. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lemmensbuffel Bvba de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar
maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
12. De klant zal aanduidingen van Lemmensbuffel Bvba of zijn leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
13. Lemmensbuffel Bvba staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake.
Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met
goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Lemmensbuffel Bvba geleverde producten en/of resultaten van de diensten.
14. Lemmensbuffel Bvba behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen op eender welk moment eenzijdig te wijzigen.
15. Op alle overeenkomsten gesloten met Lemmensbuffel Bvba is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met Lemmensbuffel Bvba zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Antwerpen.
16. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten en/of afbeeldingen welke hij opgeeft of aanvaardt, evenals voor de inhoud, de titels, keuze van illustraties, media, enz., en verbindt er zich daarenboven toe Lemmensbuffel Bvba zonder voorbehoud te vrijwaren voor elke eis die door derden zou worden ingeleid met betrekking tot de gepubliceerde teksten en/of illustraties. Hij erkent de teksten en illustraties opgenomen in elk door hem gekozen en goedgekeurde publiciteitsvorm.
17. De broncode en database blijven het exclusieve eigendom van Lemmensbuffel Bvba of haar licentiegever, naargelang het geval. De broncode en de database mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, openbaar gemaakt, uitgezonden of overgedragen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Lemmensbuffel Bvba.
18. De aangeleverde teksten en/of illustraties blijven eigendom van de opdrachtgever.
19. Een voorschot van 25% wordt betaald bij ondertekening van de offerte.
20. Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch
hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke (mag per mail zijn) kennisgeving van ten minste één (1) maand voor de afloop
van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.
21. Lemmensbuffel Bvba draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op
verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz.
22. De klant zal Lemmensbuffel Bvba telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.
23. De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het
veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Lemmensbuffel Bvba of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op
apparatuur ter beschikking gesteld door Lemmensbuffel Bvba. Op eerste verzoek van Lemmensbuffel Bvba zal de klant Lemmensbuffel Bvba hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn
eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen Lemmensbuffel Bvba die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door Lemmensbuffel Bvba ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van Lemmensbuffel Bvba alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van Lemmensbuffel Bvba te claimen. Zo laat Lemmensbuffel Bvba bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als
illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken,
evenmin mogen van op servers van Lemmensbuffel Bvba activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informatica criminaliteit.
24. In geen geval is Lemmensbuffel Bvba aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of
omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Lemmensbuffel Bvba kan zo op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik
van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Lemmensbuffel Bvba.
25. Van zodra de offerte ondertekend wordt gelden deze algemene voorwaarden samen met deze in de omschrijving van de offerte inclusief geldende periodes.
26. De domeinnaam blijft eigendom van de klant en wordt vrijgegeven zodra alle openstaande facturen voldaan zijn.
26. Deze algemene voorwaarden zijn de enige geldend voor de beide partijen.

Webdesign by webndesign
WEBnDESIGN is actief in heel Vlaanderen

Provincie Antwerpen
webdesign Aartselaar-Antwerpen-Arendonk-Baarle-Hertog-Balen-Beerse-Berlaar-Boechout-Bonheiden-Boom-Bornem-Borsbeek-Brasschaat-Brecht-Dessel-Duffel-Edegem-Essen-Geel-Grobbendonk-Heist-op-den-Berg-Hemiksem-Herentals-Herenthout-Herselt-Hoogstraten-Hove-Hulshout-Kalmthout-Kapellen-Kasterlee-Kontich-Laakdal-Lier-Lille-Lint-Malle-Mechelen-Meerhout-Merksplas-Mol-Mortsel-Niel-Nijlen-Olen-Oud-Turnhout-Putte-Puurs-SinAmands-Ranst-Ravels-Retie-Rijkevorsel-Rumst-Schelle-Schilde-Schoten-Sint-Katelijne-Waver-Stabroek-Turnhout-Vorselaar-Vosselaar-Westerlo-Wijnegem-Willebroek-Wommelgem-Wuustwezel-Zandhoven-Zoersel-Zwijndrecht
Provincie Vlaams-Brabant
webdesign Aarschot-Affligem-Asse-Beersel-Begijnendijk-Bekkevoort-Bertem-Bever-Bierbeek-Boortmeerbeek-Boutersem-Diest-Dilbeek-Drogenbos-Galmaarden-Geetbets-Glabbeek-Gooik-Grimbergen-Haacht-Halle——Herent-Herne-Hoegaarden-Hoeilaart-Holsbeek-Huldenberg-Kampenhout-Kapelle-op-den-Bos-Keerbergen-Kortenaken-Kortenberg-Kraainem-Landen-Lennik-Leuven-Liedekerke-Linkebeek-Linter-Londerzeel-Lubbeek—Machelen-Meise-Merchtem-Opwijk-Oud-Heverlee-Overijse-Pepingen-Roosdaal-Rotselaar-Scherpenheuvel-Zichem-Sint-Genesius-Rode-Sint-Pieters-Leeuw-Steenokkerzeel-Ternat-Tervuren-Tielt-Winge-Tienen-Tremelo-Vilvoorde-Wemmel-Wezembeek-Oppem-Zaventem-Zemst-Zoutleeuw
Provincie Limburg
webdesign Alken-As-Beringen-Bilzen-Bocholt-Borgloon-Bree-Diepenbeek-Dilsen-Stokkem-Genk-Gingelom-Halen-Ham-Hamont-Achel-Hasselt-Hechtel-Eksel-Heers-Herk-de-Stad-Herstappe-Heusden-Zolder-Hoeselt-Houthalen-Helchteren-Kinrooi-Kortessem-Lanaken-Leopoldsburg-Lommel-Lummen-Maaseik-Maasmechelen-Nieuwerkerken-Oudsbergen-Peer-Pelt-Riemst-Sint-Truiden-Tessenderlo-Tongeren
-Voeren-Wellen-Zonhoven-Zutendaal
Provincie Oost-Vlaanderen
webdesign Aalst-Aalter-Assenede-Berlare-Beveren-Brakel-Buggenhout-De Pinte-Deinze-Denderleeuw-Dendermonde-Destelbergen-Eeklo-Erpe-Mere-Evergem-Gavere-Gent-Geraardsbergen-Haaltert-Hamme-Herzele-Horebeke-Kaprijke-Kluisbergen-Kruibeke-Kruisem-Laarne-Lebbeke-Lede-Lierde-Lievegem-Lochristi-Lokeren-Maarkedal-Maldegem-Melle-Merelbeke-Moerbeke-Nazareth-Ninove-Oosterzele-Oudenaarde-Ronse-Sint-Gillis-Waas-Sint-Laureins-Sint-Lievens-Houtem-Sint-Martens-Latem-Sint-Niklaas-Stekene-Temse-Waasmunster-Wachtebeke-Wetteren-Wichelen-Wortegem-Petegem
-Zele-Zelzate-Zottegem-Zulte-Zwalm
Provincie West-Vlaanderen
webdesign Alveringem-Anzegem-Ardooie-Avelgem-Beernem-Blankenberge-Bredene-Brugge-Damme-De Haan-De Panne-Deerlijk-Dentergem-Diksmuide-Gistel-Harelbeke-Heuvelland-Hooglede-Houthulst-Ichtegem-Ieper-Ingelmunster-Izegem-Jabbeke-Knokke-Heist-Koekelare-Koksijde-Kortemark-Kortrijk-Kuurne-Langemark-Poelkapelle-Ledegem-Lendelede-Lichtervelde-Lo-Reninge-Menen-Mesen-Meulebeke-Middelkerke-Moorslede-Nieuwpoort-Oostende-Oostkamp-Oostrozebeke-Oudenburg-Pittem-Poperinge-Roeselare-Ruiselede-Spiere-Helkijn-Staden-Tielt-Torhout-Veurne-Vleteren-Waregem-Wervik-Wevelgem-Wielsbeke-Wingene-Zedelgem-Zonnebeke-Zuienkerke-Zwevegem
http://www.stable-ski.com

Webdesign Vlaanderen

WEBnDESIGN
Lemmensbuffel BA
Guido Gezellelaan 127
2870 Puurs-Sint-Amands
0477 866 872
BTW: BE0 457 234 838
Kbc: BE03413013020184

© 2020 Lemmensbuffelweb - WEBnDESIGN - Contact

WEBnDESIGN maakt gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze privacyverklaring. Door verder te surfen op onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.